ผู้บริหารศึกษาดูงาน มศว.

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ศึกษาดูงานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน อาจารย์ ดร.สุธิดา สังข์พุ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สาขาวิชาครุศาสตร์ เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2566 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 นี้