โครงการทักษะการใช้สื่อออนไลน์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2564 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ได้จัดโครงการทักษะการใช้สื่อออนไลน์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาผลิตสื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนต่างๆ นับว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อีกด้วย
Facebook Comments Box