บรรยากาศการออกบูธภายในงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” ครั้งที่ 6 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) เพื่อแนะนำเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและการเลือกสาขาในการสอบ TCAS63 เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ.เป็นวิทยากร มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คนเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานมีการเสวนากับนักศึกษา TCAS61 และ TCAS 62 ได้แก่ นายธีรภัทร์ สังข์ทอง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, นายชานนท์ พลอยน้อย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศน์ ชั้นปีที่ 1, นางสาวตวงทอง เพ็ญนุกุล หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนายปรเมศวร์ สุวรรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ชั้นปีที่ 2 เพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS ให้แก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้มีโอกาสไปจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาพบรรยากาศการออกบูธ

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak