Home / ข่าวกิจกรรม / การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ณ ห้อง AD 1304 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีอาจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม และ Mr. Simon Moxon อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสอบ IELTS โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 10 คน

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak