ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทความเรียง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายกมลวิทย์ ทองเต็ม ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ เนื่องในโอกาสการเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว รางวัลชมเชยประเภทความเรียงเยาวชน อายุ 16-25 ปี จากสถาบันลูกโลกสีเขียว ซึ่งมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานการตัดสิน ซึ่งรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

  • โล่รางวัล
  • ใบประกาศเกียรติคุณ
  • เงินรางวัล 5,000 บาท
Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak