การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 โดยมีอาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก และอาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ เป็นวิทยากรให้เทคนิคการเขียนบทคัดย่อที่ถูกต้อง และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร และ อาจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ เป็นผู้ตรวจทานบทคัดย่อของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 11 คน

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak