Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การอบรมการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการสอนเนื้อหาสาขาเฉพาะทาง ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

การอบรมการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการสอนเนื้อหาสาขาเฉพาะทาง ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการสอนเนื้อหาสาขาเฉพาะทาง ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ณ ห้อง Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong อาคารสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารวิชาการ 5) โดยมีอาจารย์นทมน กลิ่นมณี และอาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak