Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมใจ สมคิด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมใจ สมคิด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือรวมเรื่องสั้น “ผีตากผ้าอ้อม” ของอาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผู้เขียนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป สำนักวิชาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Sukanda.Ki