ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมใจ สมคิด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือรวมเรื่องสั้น “ผีตากผ้าอ้อม” ของอาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผู้เขียนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป สำนักวิชาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Sukanda.Ki