การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โดยภายในบันทึกข้อตกลงได้ระบุวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.  เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเข้าสู้มาตราฐานสากล
  2. เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษภาษาจีนที่มีผลการเรียนดี มีกิจกรรมเด่น มีความสามารถด้านการกีฬา และมีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  3. เพื่อร่วมมือในการจัดส่งนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ในทุกปีการศึกษา
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกัน (ค่ายวิชาการและกิจกรรมต่างๆ)
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาจีนและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา
  6. เพื่อร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีด (HSK)

โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปี

Facebook Comments

About Sukanda.Ki