โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร ในการปีการศึกษา 2562  ดังนี้

 1. ครูระดับปฐมวัย
 2. ครูระดับประถมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • ครูไทยสอนภาษาจีน
 3. ครูระดับมัธยมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคม
  • ครูจิตวิทยาและการแนะแนว
  • ครูไทยสอนภาษาจีน
  • ครูไทยสอนสนทนาภาษาอังกฤษ (จบการศึกษาจากต่างประเทศ)
  • คอมพิวเตอร์ (สอน Programming)

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูหรือจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะครุศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (เพศชาย)

5. บุคลากรด้านงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

หากท่านใดสนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

Facebook Comments

About Sukanda.Ki