ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 โดยในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน และการสหกิจศึกษาของนักศึกษา รวมไปถึงการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “สังคมมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” อีกด้วย

Facebook Comments

About Sukanda.Ki