ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้อง และมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเรื่องสั้นมาได้ที่คุณสุรางคนา สุวรรณโชติ (พี่สกาว) email: surangkhana.at@wu.ac.th หรือ surangkhana.wu@gmail.com  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำส่งให้ ผศ.ดร. ภัทร์นรินทร์ พิจารณาผลงานก่อนนำส่งไปยังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562

Facebook Comments

About Sukanda.Ki