Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าเยี่ยมอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าเยี่ยมอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่2562

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิตร คณบดีพร้อมด้วยกรรมการบริหารสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รองคณบดี ตลอดจนประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาของสำนักวิชา เข้าเยี่ยมอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งสรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรในรอบปี 2561 ซึ่งท่านอธิการบดีได้มีนัดหมายเพื่อขอกำกับติดตามแนวนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคโดยได้มีการพูดคุยเพื่อพบปะคณาจารย์อย่างใกล้ชิด

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตรได้แก่
1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับหลักสูตรภาษาจีน นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดความรู้ที่เรียกว่า HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในด้านการใช้ภาษา ในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมี 6 ระดับ ให้ได้คะแนนในระดับ 5 ขึ้นไป
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งอธิการเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สำนักวิชาผลิตต้องสามารถผ่านการทดสอบ TOEFL ที่คะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
3. หลักสูตร “ไทยศึกษาบูรณาการ” อยู่ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสำนักวิชาจะส่งเสริมด้านการนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบวิชาชีพครู
4. หลักสูตรอาเซียนศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตได้ประสบความสำเร็จมากเมื่อเทียบกับระดับประเทศ แต่ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาให้มีจำนวนมากขึ้น
สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักวิชาศิลปศาสตร์นั้น ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนผู้เรียนในกลุ่มย่อยต้องมีขนาดเล็กตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ผ่านการประเมินรูปแบบการสอนด้วยระบบ UKPFS ให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ให้มีจำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินมากที่สุดในประเทศไทย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสนใจสอบถามรายละเอียดที่ 075673101-5

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก