สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำบุญปีใหม่ 2562

บุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสปีใหม่  2562 โดยได้อาราธนาพระเดชพระคุณเจ้า “พระพุทธิสารเมธี” เจ้าอาวาสวัดศรีทวีพร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากวัดธรรมยุตินิกาย ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดท่าโพธิ์ วัดมเหยงคณ์ วัดใหญ่ชัยมงคล รวมจำนวน 9 รูป มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และยังเป็นอาคารวิชาการหลังแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์บุคลากรได้ร่วมกันรับประทานอาหารจากร้านครัวคุณจุ๋ม และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญของรางวัลกันตามธรรมเนียมอย่างครื้นเครง

เนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปี 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่งๆขึ้นไป เมื่อเรามีความรัก ความ ปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จัก ความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุข ที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้ ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่าน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไป”

มาเป็นพลังในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาให้สำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนในทุกพันธกิจต่อไป

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก