กิจกรรม “เปิดม่านไม้ไผ่” Chinese festival 1st

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมงาน
เปิดม่านไม้ไผ่ครั้งที่ 1 (Chinese festival 1st)   และร่วมร้องเพลง “เก็บตะวัน”
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมภายใต้แผนบูรณาการการเรียนการสอนในชื่องาน “เปิดม่านไม้ไผ่”หรือ Chinese festival 1st  โดยรศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ให้การต้อนรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เล็งเห็นถึงการพัฒนาภาษาจีนซึ่งในระดับหลักสูตรได้ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ภาษาจีนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงเล็งเห็นว่าควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ศึกษาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมและจำลองเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ง  เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นต้น เพราะแต่ละเทศกาลมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความหมายอย่างยิ่งต่อชาวจีน ทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลเหล่านี้ ชาวจีนต่างรำลึกถึงอดีตที่มาของเทศกาลเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งยังหวังว่ามรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ความสำคัญของเทศกาลและได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนโดยตรง คือการจัดทำโครงการเทศกาลจีน ในชื่อ  “เปิดม่านไม้ไผ่”

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน พร้อมด้วยคณาจารย์ของหลักสูตร  มีจุดประสงค์โครงการเพื่อ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และซึมซับประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะจีนมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ภาษาจีนผ่านกิจรรมการแสดงต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ศิลปะการแสดงต่างๆแบบชาวจีนผ่านเทศกาลจำลองในงาน
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการทำงานฝีมือและอาหารว่างของชาวจีน

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมจีนถึง 25 ชุดการแสดง จากนักศึกษาและแขกรับเชิญการออกร้านจำหน่ายอาหารจีนต่างๆ เช่น ปอเปี๊ยะทอด หมี่ผัด เค้กไต้หวัน ปิ้งย่างม๋าล่านำเข้าจากประเทศจีน  ซาลาเปาไส้ต่างๆ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติอาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้แก่ อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง  ให้เกียรติร่วมร้องเพลง “จันทร์”  อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต”  และนางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพงานประกันสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้องเพลง “เถียนมี่มี่(甜蜜蜜)” และเพลง “นัดพบที่หน้าอำเภอ” อาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงานชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมที่สำคัญคือ “พิธีชงชาจีน” จากอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน มิสหลู่เจียแห่งมหาวิทยาลัย จี้หนาน มณฑลกวางตุ้ง

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก