Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ธีรวัฒ …

Read More »