cropped-03-praduu-abbreviation.png
ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน-1

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน (Social Engagement)

ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG63-101 English Grammar through Translation จัดกิจกรรรมพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์และการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนวัดยางงามและโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์
กิจกรรมในครั้งนี้ พี่ๆจากสาขาภาษาอังกฤษได้แสดงความสามารถในการพากย์การ์ตูนแอนิเมชั่นและได้สอนน้องๆให้พากย์การ์ตูนภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องๆได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ การอ่านและการออกเสียงในรูปแบบการเรียนที่สนุกสนาน น้องๆได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส่วนพี่นักศึกษาก็ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้กับนัอง ๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/EnglishWalailak/posts/819830273266771?_rdc=1&_rdr