cropped-03-praduu-abbreviation.png
บรรยายพิเศษหัวข้อ "วรรณคดีกับสังคม"_2

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “วรรณคดีกับสังคม”

วันนี้ (1 กันยายน 2566) สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “วรรณคดีกับสังคม” ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถ่ายทอดสดผ่าน Fanpage Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช อาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ ส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดีไทยผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงวิชาการระหว่างหลักสูตรภาษาไทยกับวิทยากรพิเศษ ในด้านการพัฒนาหรือสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ รวมทั้งการเขียนงานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป