03-praduu-abbreviation-01
พิธีไหว้ครู 2566

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แสดงความรักและกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธจัดขึ้น ณ หอประชุม อาคารไทยบุรี และจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามุสลิมได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การแสดงความกตัญญูและเคารพอาจารย์ในวิถีมุสลิม” ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5
นอกจากนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด ทุนการศึกษานักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านการเรียนก้าวกระโดด ในทุกชั้นปี และทุกหลักสูตร และรางวัลสนับสนุนนักศึกษาประเภทกิจกรรมดีเด่น อีกด้วย
ประมวลภาพกิจกรรม (พิธีพุทธ) https://shorturl.at/fwAFI
ประมวลภาพกิจกรรม (พิธีอิสลาม) https://shorturl.at/diMP7