ญัสมินได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษคว้ารางวัลที่รองชนะเลิศจากการประกวดผลงานสหกิจศึกฯ ครั้งที่ 13

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญัสมิน มูประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยกิจกรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษา  โดยมีนักศึกษาจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน 6 สถาบันเข้าการประกวดผลงานได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลการประกวดผลงานดังต่อไปนี้