บรรยายพิเศษ ป.เอก นานาชาติ 27-4-65

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing articles in social science and humanities for international journals: Difficulties and Challenges”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing articles in social science and humanities for international journals: Difficulties and Challenges” โดย Professor Safnil Arsyad ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ห้อง ST 203  อาคาร ST มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผ่านระบบ Zoom Meeting:   Meeting ID: 910 5466 7159 Passcode: 438958