ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับป.โท-เอก เข้าร่วมสำรวจและวินิจฉัยสร้างโจทย์วิจัย

ด้วย โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) เป็นศูนย์ภายใต้มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อช่วยละภาระและยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม โดยอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย โดยอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย โดยช่วยประสานในกิจกรรมด้าน

1. บุคลากร

2. เทคโนโลยี

3. พื้นที่และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

4. นโยบายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

5. งบประมาณร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ในปีนี้ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “Industrial Clinic: Supplier Development Project 2016” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาสายการผลิต (Supplier) เนื่องด้วยได้รับข้อมูลว่าการควบคุมคุณภาพและปัญหาจากบริษัทผู้ผลิต (supplier) นั้นเป็นภาระที่สำคัญแก่บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งหากทางภาครัฐและการศึกษาเข้าไปช่วยลดภาระร่วมด้วยได้ น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบโครงการดังนี้

1. สำรวจปัญหาและรายนามผู้ผลิต (supplier)

2. จัดหาทีมวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำทางให้แก่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

3. จัดหาทีมเข้าแก้ปัญหาและวิจัยในกรณีระยะยาวพร้อมจัดหาแนวทางของบสนับสนุนจากภาครัฐ

ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่กำลังมองหาโจทย์หรือหัวข้อในการทำวิจัย ซึ่งอาจใช้โอกาสนี้เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสำรวจและวินิจฉัยสร้างโจทย์แนะนางทางเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการโดยมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษา อีกทั้งยังสามารถนำโจทย์วิจัยมาพัฒนาจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้ประสานงานหาทุนร่วมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ หากมีอาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติและผลงาน (CV) มายังศูนย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-640-9372 คุณพฤธินันท์ ฉายาพันธุ์ หรือส่งมาทาง E-mail: crdc.solution@gmail.com โทรศัพท์: 02-1509560 โทรสาร: 02-1509560

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.we-crdc.com/content/10447/A1-industrial-clinic

Facebook Comments

About Sukanda.Ki

Check Also

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร

โรงเรียนบูรณะรำ …