ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย : กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย ในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศ 4.0

กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย”และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” “รูปแบบและวิธีการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” “การพัฒนาเครื่องมือวัดให้สอดคล้องเป้าหมายของหมวดศึกษาทั่วไป” และ “บทบาทการศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาสมรรถนะด้าน Digital”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/auyFUv หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาที่ โทรสาร 0-7567-2001 E-mail: patcharee.ma@wu.ac.th, sukanda.ki@wu.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2654 e-mail: patcharee.ma@wu.ac.th สามารถติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่เพจ facebook หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลด

กำหนดการ
แบบตอบรับ

Facebook Comments