อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ได้ผ่านการอบรม UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) รุ่นที่ 3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาแล้วจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ได้รับเกียรติจาก Kathryne Wright, FHEA, Associate Head of Academic and Professional Development และ Andrew Hudson, Higher Education Academy Consultant เป็นวิทยากร

ล่าสุดมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 52 คน ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จำนวน 11 คน และระดับ Fellow จำนวน 41 คน

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak