สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลดังกล่าวจากหลากหลายด้าน ดังนี้

รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา

  1. นางสาวสุปรียา กัณฐสุทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวสุธินี ปิ่นศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

รางวัลนักศึกษายอดเยี่ยมด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ

  1. นายกาญจนพงค์ รินสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

  1. นายเชิดศักดิ์ เสมาพัฒ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบริหารจัดการ

  1. นางสาวอินทิรา โซ๊ะประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นทุกคน และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษาอื่น ๆ ด้วย

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak