ผู้นำค่ายพักแรม SRE-105

รายวิชา SRE-105 ผู้นำค่ายพักแรม โดยอาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ นำนักศึกษาจำนวน 106 คน จาก 9 สำนักวิชา  เข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา คุณเนรมิตร สงแสง  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งร่วมเล่นดนตรีและประสานงานนำวงดนตรีของอุทยานแห่งชาติ 2 แห่งคืออุทยานเขาพนมเบญจาและอุทยานธารโบกขรณี จ.กระบี่ มาร่วมกิจกรรมให้กับการแสดงรอบกองไฟของนักศึกษาด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้ มีจำนวน 106 คน ผ่านกิจกรรมการเดินป่า “เขาหงอนนาค”   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ ระยะทางจริงไป-กลับ 10 กิโลเมตรเศษ เส้นทางมีความยากลำบาก สูงชัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดิน 4-5 ชั่วโมง ได้รับการดูแลจากวิทยากรซึ่งนำทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 หน่วยนาวิกโยธิน เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค  ภายใต้การนำของพันจ่าเอกอรัญ รักษาสังข์  มาเป็นพี่เลี้ยง นอกเหนือจากกิจกรรมนี้ นักศึกษาต้องสามารถหุงข้าวหม้อสนาม ประกอบอาหารด้วยตนเอง เพื่อฝึกดำรงชีพในป่า ฝึกระเบียบวินัยภายในค่าย จัดหมู่บริการลักษณะจิตอาสาดูแลเพื่อนๆในค่าย ซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป จนถึงกิจกรรมรอบกองไฟและวันสุดท้ายเยี่ยมชมอุททยานแห่งชาติทางทะเล หาดนพรัตน์ธารา  ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะปอดะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา SRE -105 ผู้นำค่ายพักแรม เป็นวิชาเลือกเสรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของค่ายพักแรม การจัดการค่ายพักแรม ฝึกทักษะกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายพักแรม เช่น การเดินป่าศึกษาแหล่งธรรมชาติ การตั้งเต๊นท์ การประกอบอาหารในป่า การหุงข้าวด้วยหม้อสนาม การจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมภาคสนามนี้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาผ่านการใช้ชีวิตในธรรมชาติ ฝ่าฟันความยากลำบากในลักษณะการสร้างทีมงาน  โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะและเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมวอร์คแรลลี่ เพื่อฝึกภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการค่ายพักแรมด้วยตนเองเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการที่นักศึกษาได้เรียนวิชาเอกภาคทฤษฎีตามหลักการในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรีด้านกีฬาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายและใจ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ ต่างสำนักวิชา จากประสบการณ์จริงในการเข้าค่ายพักแรม

Facebook Comments

About Sukanda.Ki