คณาจารย์ร่วมรับฟังการจัดทำ มคอ.3 ใหม่ และแนวการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา

ด้วยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชา ทั้งในเชิงรับและเชิงรุกตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยากรสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ซึ่งในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับการจัดทำ มคอ.3 ใหม่ และแนวทางการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาใหม่ ทำให้คณาจารย์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์บางส่วนยังขาดความเข้าใจและความชัดเจนในการดำเนินการดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางสำนักวิชาจึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการจัดทำมคอ.3 ใหม่ และแนวทางการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาใหม่ ให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ได้เชิญ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1

Facebook Comments

About Sukanda.Ki