Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในโครงการ”ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562″

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในโครงการ”ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562″

แสงแรกอรุโณทัย พร้อมใจแห่ผ้าขึ้นธาตุ ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในโครงการ “ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถพร้อมกันที่อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดกำหนดการ “ศิลปศาสตร์บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”

05.00 น. รถออกจากมหาวิทยาลัย (ขึ้นรถพร้อมกันที่อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )

05.30 น. ถึงบริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

05.49 น. เริ่มแห่ผ้าขึ้นธาตุเวียนขวารอบองค์พระบรมธาตุ 3 รอบ

06.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบพระวิหารราย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)

08.00 น. ร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ บริเวณ ปะรำพิธี

09.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสวัสดิภาพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/XJcLpA3mXLzTkWkg2

สอบถามเพิ่มเติมโทร 075-672020

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก