โครงการ “ครูอาสารุ่นที่ 2”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ ครูอาสารุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ Smile and Smart  ของมหาวิทยาลัย และ “WU SLA Happiness Club” ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา ช่วยสอนในโรงเรียนเขตพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนวัดโมคลาน และโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ มีนักศึกษาสมัครเป็นครูอาสารุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน  ซึ่งได้ลงพื้นที่สอน ในทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.30 น. รวมจำนวน 8 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาได้ผ่านการทำกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดทำแผนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอนจริง และได้สรุปความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาในวันปัจฉิมนิเทศ

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในโครงการนี้ คือ ความสุขที่แท้จริงจากการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เกิดการพัฒนาทักษะ ความชำนาญในศาสตร์ของตนเอง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิต รวมถึงการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเองต่อไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก