วิ่ง 1.5 ไมล์ ทดสอบสมรรถภาพการไหลเวียนหัวใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และนักศึกษารายวิชาเลือกเสรีกีฬา กิจกรรมดังกล่าวจัดในช่วงต้นเทอมและปลายเทอมเพื่อวัดสมรรถภาพด้านความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิต หากนักศึกษาทำเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแสดงว่ามีความแข็งแรงของหัวใจดี สามารถวิ่งในระยะทาง 1.5 ไมล์ หรือ 2.414 กม. ได้โดยเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านหนึ่งที่คิดค้นขึ้นโดยนายแพทย์เคนเนธ. คูเปอร์. ชาวอเมริกัน โดยมีการทดสอบแยกตามช่วงอายุและตามเพศ นักศึกษาที่ทำเวลาได้ดี 10 รางวัลแรกทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ในภาคการศึกษาที่ 2/2651 นี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานมอบรางวัล และอาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการในช่วงเช้าโดยจัดกิจกรรมที่สวนวลัยลักษณ์ซึ่งมีความสวยงามและปลอดภัยเหมาะแก่การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

Facebook Comments

About Sukanda.Ki