พิธีถวายพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อถวายพวงมาลาเนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซี่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย   โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการและหลักสูตรภาษาจีนจำนวน 10 คนพร้อมด้วยอาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังประกอบพระราชกรณียกิจมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม ด้านเศรษฐกิจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์และเพื่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังทรงริเริ่มก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้น ทรงจัดตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจในปัจจุบัน และใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ธนาคารสยามกัมมาจลทุนจำกัด (ปัจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์) ซึ่งมีปัญหาการเงิน ทำให้ธนาคารของคนไทยแห่งนี้ดำรงอยู่มาได้  นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกอบรมให้ประชาชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความพร้อมทั้งสติปัญญา ความร่วมมือรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้พระราชทานมรดกชิ้นเอก คือ “การลูกเสือไทย”  ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี เช่น การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ  การจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกพลเรือนไว้ป้องกันชาติบ้านเมือง ทรงพระราชนิพนธ์โคลง บทละคร บทเพลง ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง และทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค์” สามสี 5 แถบ สำหรับประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้  ใน พ.ศ. 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากหนี่งในโคลงพระราชนิพนธ์ที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกันดีคือ  “สยามมานุสสติ

     หากสยามยังอยู่ยั้ง    ยืนยง

เราก็เหมือนอยู่คง          ชีพด้วย

หากสยามพินาศลง        ไทยอยู่ ได้ฤๅ

เราก็เหมือนมอดม้วย      หมดสิ้นสกุลไทยฯ

ใครรานใครรุกด้าว          แดนไทย

ไทยรบจนสุดใจ             ขาดดิ้น

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล    ยอมสละ สิ้นแล

เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงามฯ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบไป

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก