โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1.5 ไมล์ Run For You

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายบน 2561  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยรายวิชา GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งมีอาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ได้จัด โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1.5 ไมล์ Run For You ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและนักศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 1.5 ไมล์(หรือระยะทาง2.414 กม.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา การทดสอบสมมรรถภาพทางกายดังกล่าวเป็นการทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งใช้เป็นค่าแทนความมีสุขภาพดีของร่างกายด้วย (cardiovascular fitness) เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของสมรรถภาพที่บ่งบอกถึงความมีสุขภาพดี (health-related fitness component) ผู้คิดค้นคือนายแพทย์เคนเนธ คูเปอร์ แพทย์ชาวชาวอเมริกัน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนี้ใช้ทดสอบนักศึกษาทุกคน ที่เรียนวิชาการส้รางสรรค์คุณภาพชีวิตทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  ถือเป็นข้อบ่งชี้ของการมีสุขภาพที่ดีสำหรับบุคคลทั่วไปในการดำเนินชีวิต และนักกีฬาใช้สำหรับฝึกซ้อมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายจึงมีความจำเป็น และที่สำคัญจะต้องออกกำลังกายหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก(วิ่งเหยาะ/ปั่นจักรยาน/ว่ายน้ำ/เดินเร็ว 30 นาทีขึ้นไป)และการออกกำลังกายด้วยแรงต้าน ซึ่งสามารถออกกำลังกายแบบผสมผสานกันไปเพื่อให้คงไว้ซึ่งสมรรถภาพของระบบหัวใจและระบบหายใจให้ดีขึ้น และควรที่จะมีกิจกรรมแบบหนักบ้าง  เพื่อให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  โดยแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยที่ระดับความหนักปานกลาง เป็นเวลา 30 นาที หรือแค่พอเหงื่อออกแต่ยังสามารถสนทนากับเพื่อนได้ต่อ(โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากจนพูดไม่ได้)  อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 20 นาที โดยเป็นกิจกรรมที่ระดับความหนักสูงจำนวน  3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผสมผสานกันไป (American College of Sports Medicine, 1998, pp. 975-985)

                สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้ได้ใช้เส้นทางภายในช่องวิ่งของสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งมีทัศนียภาพและความสวยงาม  อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่ต้องปิดการจราจรและจัดในวันหยุดช่วงเช้า อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาทั้งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัย 10 ลำดับแรก สำหรับโครงการครั้งที่ 2 จะจัดช่วงก่อนปิดภาคเรียนในเดือนมกราคม 2562

 

 

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก