Home / 2019 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

การฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 30 ก …

Read More »