03-praduu-abbreviation-01

การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "The Stories from My Establishment EP.4 (Museum and Airline)"

การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “The Stories from My Establishment EP.4 (Museum and Airline)” โดยคุณสรวิทย์ และคุณลลิตวดี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “The Stories from My Establishment EP.4 (Museum and Airline)” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 โดยมีวิทยากรคือคุณสรวิทย์ และคุณลลิตวดี ซึ่งกำลังปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์และสายการบินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากตำแหน่งงานที่แตกกต่างกันของคุณสรวิทย์และคุณลลิตวดี ทำให้การจัดกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลประโยชน์ที่ได้รับ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมการถาม-ตอบอีกด้วย

คุณสรวิทย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาษาที่สามซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษาสากล ประเด็นสำคัญจากการเสวนาครั้งนี้คือการตัดสินใจในกำหนดอนาคตของตนเอง ซึ่งวิทยากรได้กล่าวในช่วงท้ายว่าการฟังเสียงหัวใจของตัวเองคือขั้นตอนสำคัฐของการตัดสินใจ และเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนมีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง