03-praduu-abbreviation-01

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา:
1. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (ภาษาไทย)

2. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (ภาษาอังกฤษ)

3. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (นาฏศิลป์ศึกษา)

4. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (พละศึกษา)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (พละศึกษา)

5. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (สังคมศึกษา)

6. ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
    ชื่อย่อ: (ค.บ.) (การศึกษาปฐมวัย)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์
ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นครูที่เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ศรัทธาวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนาครูสู่วิชาชีพชั้นสูงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
  2. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศในการผลิตครูที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ครูในท้องถิ่นของตนเอง
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ได้แก่ (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามข้อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับปริญญาตรี (พ.ศ.2565) ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skills) (3) จริยธรรม (Ethics) และ (4) ลักษณะบุคคล (Character)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามเกณฑ์ 4 ด้าน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการรักชาติ รักแผ่นดิน มีความกตัญญู มีวินัย และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความสามารถแต่ละด้านดังนี้

1) ด้านความรู้ (Knowledge)
PLO1 อธิบายแนวคิดและวิธีการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
PLO2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
PLO3 บ่งชี้ บรรยายลักษณะ และตีความข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาครู
PLO4 อธิบายให้เหตุผลในแง่มุมต่าง ๆ ต่อสถานการณ์หรือข้อมูลที่ปรากฏในเชิงมโนทัศน์ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับหลักวิชาครู
PLO5 ประยุกต์ความรู้ทางวิชาครูเพื่อแยกแยะ เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือแง่มุม ต่าง ๆ ของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานครู
PLO6 ประยุกต์ความรู้ทางวิชาครูเพื่อประเมินวิธีปฏิบัติและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานครู
PLO7 อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้วิชาเฉพาะเอกนั้น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา นาฏศิลป์ พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
PLO8 ประยุกต์องค์ความรู้วิชาเฉพาะเอกนั้น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา นาฏศิลป์ พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ของวิชาเอกนาฏศิลป์และการศึกษาปฐมวัยเพิ่มเติมดังนี้
PLO9 บ่งชี้อัตลักษณ์ของนาฏศิลป์แต่ละประเภทตามยุคสมัย
PLO10 สร้างสรรค์กิจกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

2) ด้านทักษะ (Skills)
PLO11 มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
PLO12 มีทักษะในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
PLO13 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
PLO14 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากสหราชอาณาจักร หรือ UKPSF โดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO15 มีทักษะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
PLO16 มีทักษะการทำโครงงานทางด้านวิชาเฉพาะเอกนั้น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรด้านทักษะวิชาเอกนาฏศิลป์ พลศึกษา การศึกษาปฐมวัยมีเพิ่มเติมดังนี้

2.1) วิชาเอกนาฏศิลป์

PLO17 มีทักษะการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง และนาฏศิลป์ร่วมสมัย

2.2) วิชาเอกพลศึกษา

PLO18 มีทักษะการฝึก การจัดการแข่งขัน และการตัดสินทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล
PLO19 มีทักษะในการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียนแบบองค์รวม
PLO20 มีทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวของผู้เรียน

2.3) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

PLO21 มีทักษะการนำกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

3) ด้านจริยธรรม (Ethics)
PLO26 ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
PLO27 ซื่อสัตย์ กตัญญู เคารพต่อกฎระเบียบ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4) ด้านลักษณะบุคคล (Character)
PLO28 แสดงออกถึงคุณลักษณะของความเป็นครูที่สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาภายใต้ ความหลากหลาย
PLO29 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีใจอาสา

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะงาน: จัดเตรียม วางแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมตามรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดการชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในชั้นเรียน และสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางการศึกษาได้
  2. นักวิชาการศึกษา ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  3. นักฝึกอบรมและพัฒนา ลักษณะงาน: ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีด้วยการฝึกอบรมบุคลากร บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
  4. นักวิชาการอิสระทางการศึกษา ลักษณะงาน: ให้ความรู้ ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครูในระบบการศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน การพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะ พัฒนาการ และความคิดสร้างสรรค์

แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 24,600 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 196,800 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป26 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู(39 หน่วยกิต)
2.2 วิชาเอกเดี่ยว(63 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต