cropped-03-praduu-abbreviation.png
บรรยายพิเศษรายวิชาสนทนาจีน (1)

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชา CHI62-331 การสนทนาจีนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา CHI62-331 การสนทนาจีนธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังษี และ อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ 2 ท่าน ได้แก่ คุณธินิดา จาง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Muslim Pajamas ชุดนอนผ้าใยธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่าหนึ่งแสนคน และมียอดขายไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อเดือน บรรยายออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาจีนกับธุรกิจออนไลน์” ลงทุนหลักหมื่น สู่รายได้ 8 หลัก ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และ คุณอัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ (พี่โอ๊ต) ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนและศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2564 เจ้าของบริษัท เวิร์ลทัวร์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 10 ปี ทั้งภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่และเชียงราย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาจีนกับโอกาสทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ COVID-19” ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ (AD) ห้อง 1204 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสนี้ หลักสูตรภาษาจีนขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มทักษะเฉพาะธุรกิจ และขอขอบคุณ คุณอัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ ผู้มอบค่าบรรยายทั้งหมด ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ความสำคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์