cropped-03-praduu-abbreviation.png
การพูดสุนทรพจน์ ค.สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๔

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๔ โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาจารย์ทัดดาว รักมาก อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๔ จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกจากหลายโรงเรียนในภาคใต้จำนวน ๑๖ คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๕ คน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาไทย ขอขอบพระคุณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้