cropped-03-praduu-abbreviation.png

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาที ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๔ โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินโต้วาที ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๔ จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวน ๖ คู่ ๖ ญัตติ สาย A ในรอบคัดเลือก
คู่ที่ ๑ นักบวชควรได้รับสิทธิเลือกตั้งเหมือนพลเมืองทั่วไป
คู่ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาควรมาก่อนการพัฒนาหลักสูตร
คู่ที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สร้างประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าปัญหา
คู่ที่ ๔ อุตสาหกรรมไอดอลสร้างผลร้ายมากกว่าผลดี
คู่ที่ ๕ ปัญหายาเสพติดแก้ได้ด้วยการเพิ่มโทษทางอาญา
คู่ที่ ๖ ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสร้างความลำบากมากกว่าประสิทธิผล
มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และโรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ฯลฯ
ขอขอบพระคุณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้
Facebook Comments Box