บุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

บุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยในพิธีฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา  เป็นอันเสร็จพิธี  จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ข้อคิดการทำงานตามแนวทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีเพื่อเป็นพลังสำคัญให้แผ่นดินนี้

 

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak