ศิลปศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนใบสมัคร Fellowship of The Higher Education Academy

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนใบสมัคร Fellowship of The Higher Education Academy เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมศึกษา อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความพร้อมสำหรับการขอรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากประเทศอังกฤษ (The Unitec Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF) ทั้งนี้ เมื่ออาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้ส่งใบสมัครและผ่านการพิจารณาจาก The Higher Education Academy ประเทศอังกฤษแล้ว ก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน UKPSF ต่อไป อนึ่ง การอบรมครั้งนี้มีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ , อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี, อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ และ อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง โดยวิทยากร 3 ท่านแรกผ่านการรับรองในระดับ Senior Fellowship และท่านสุดท้ายผ่านการรับรองในระดับ Fellowship ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองดังกล่าวทั้งในระดับ Fellowship และ Senior Fellowship รวมทั้งสิ้น 167 คน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) มากที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทย

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak