หลักสูตรภาษาอังกฤษ นานาชาติ จัดกิจรรมการนำเสนอผลการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ได้นำเสนอผลการศึกษาดูงานจากกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายวัศพล สถาพรได้รับคะแนนประเมินสูงสุดและได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีก 4 คนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือ นางสาวปิยณัฐ ปานสง นางสาวนิษฐา เลิศไกร นางสาวโรสนานี ราชพิทักษ์ และนายศิวกร อักษรนำ

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak