หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมสัมมนา “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เพื่อการใช้ชีวิตและการทำงาน” (21st Century IT Must-have) โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์  ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการบรรยายพิเศษแล้ว หลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการฝึกสหกิจศึกษาสู่รุ่นน้องอีกด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพและสถานประกอบการออกสหกิจศึกษาในอนาคต

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak