“Reading Fair”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Reading Fair”เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EFL60-308 การอ่านเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการอ่านอย่างรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ผ่านบทอ่านหลากหลายรูปแบบ โดยจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะงานนิทรรศการแสดงหนังสือและบทอ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้อ่านและศึกษา พร้อมทั้งได้นำเสนอแก่ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานในรูปแบบของการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อนถึงแนวคิดและสาระสำคัญของบทอ่าน ผ่านการแสดงและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสำหรับชิ้นงานยอดเยี่ยม 2 รางวัล และนำเสนอยอดเยี่ยม 2 รางวัล

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก