สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขานรับ “5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต พร้อมคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  “WU Big Cleaning Day in Love: 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี เพื่อเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานได้เริ่มดำเนินการด้าน 5ส ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด “5ส ส่งรักส่งสุข 2020”   

สำหรับกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับก้าวแรกของการขับเคลื่อน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงาน การร่วม Big Cleaning สถานที่ทำงานของตน และร่วมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ Kick off ด้าน 5ส ผ่านกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานในช่วงเช้า

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก