สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน “วันดอกแก้วบาน” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทั้ง 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน “วันดอกแก้วบาน” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตรต่างๆตามความสนใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก