สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี วาดแผนพร้อมรุกทุก OKRs

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  “แผนการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตาม OKRs ของมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ขนอมคาบานา บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิชาฯ บรรลุตาม OKRs และสามารถขับเคลื่อนไปสู่พันธกิจที่กำหนดไว้โดยมีอาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเข้าร่วมกว่า 30 คน

“การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้จะทำให้อาจารย์และบุคลากรได้ทบทวนบทบาทของตน และกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักวิชา อันจะมีผลเพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าว

การสัมมนาดังกล่าวเปิดโอกาสให้อาจารย์หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรอาเซียนศึกษา ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมทั้งร่วมหารือและวางแผนเชิงรุกในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านต่าง ๆ อาทิ แผนการพัฒนาอาจารย์ แผนการพัฒนาการเรียนการสอน แผนการปรับปรุงหลักสูตร แผนการดูแลนักศึกษา และแผนการพัฒนางานวิจัย เพื่อบรรลุ OKRs ครบทุกด้าน

 

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก