หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมเวทีประชาคมโครงการวิจัยผู้สูงอายุ

อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ อีก 23 ตำบลทั่วภาคใต้ อีกหนึ่งโครงการดีดีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก