หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดติว และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์  ศุภกร อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรติววิชาภาษาอังกฤษและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก