หลักสูตรอาเซียนศึกษากิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ในวันที่ 18 มกราคม 2563 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี 3 กิจกรรมหลักคือการบรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับแนวคิดพลเมืองอาเซียน” โดย อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสและความท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่ โดย อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน และการบรรยายเรื่อง “ภาษาเพื่อนบ้าน: ประตู่สู่อาเซียน” โดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก