“อาเซียนสัญจร” ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ในวันที่ 17 มกราคม 2563 หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร” โดยได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตร และสนใจที่จะเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนอื่นๆ และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก